DOCUMENTS DEL CENTRE

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE.pdf
PLC -REVISIÓ 2022-2023.pdf
ROF CEIP JAFUDÀ CRESQUES.pdf
CONCRECIÓ CURRICULAR DEFINITIU.pdf
PLA DE CONVIVÈNCIA- REVISIÓ JUNY 2021 .pdf
PLA D’IGUALTAT I COEDUCACIÓ (1).pdf
MD05080400 PDC CEIP JAFUDÀ CRESQUES-2.pdf